Udruženje građana
"Pekus", ciljevi, str. 2
 

4.   Cilјevi u oblasti etničke istorije:

(1) podsticanje određenih naučnih disciplina, koje se bave entičkom istorijom, da veću pažnju posvete antropogeografskoj metodi prikulјanja i obrade rodoslovne građe, koja jedino može dati - u kombinaciji sa istorijsko-arhivskom metodom – nove i značajne rezulate u interpretaciji složenih etnogenetskih procesa;

(2) propagiranje i podsticanje individualnog istraživanja porodične istorije rodo-slovnom metodom, i pružanje stručne pomoći zainteresovanim licima na izradi rodoslova, sa afirmacijom stanovišta da nema etničke istorije izvan porodične,  jer je etnogeneza jednoga naroda samo skup porodičnih geneza, odnosno nastanka i razvoja rodova koji pripadaju tome narodu.  

5.   Cilјevi u oblasti etničkog identiteta (etniciteta):

(1) eksplikacija, afirmacija i popularizacija činjenice da današnji Vlasi objektivno imaju dvojni etnički identitet, jer su poreklom etnički Rumuni kod kojih se tokom viševekovnog procesa asimilacije na tlu Srbije, u potpunosti formirala srpska nacionalna svest;

(2) afirmacija etnološke definicije da etnonim Vlah danas u Srbiji označava osobu koja je u etničkom pogledu Rumun a u pogledu nacionalne svesti Srbin;

(3) zalaganje za slobodno izjašnjavanje o etničkoj pripadnosti, bez pritisaka i manipulacija sa bilo koje strane, i rad na podizanju nivoa građanske svesti o pravu na naučnu istinu, i osposoblјavanje javnosti da je razlikuje od laicizma, tendencioznosti i nonsensa svake vrste u literaturi, medijima i posebno na društvenim mrežama;

(4) afirmacija etnonima „Vlah“ na srpskom,Rumîn“ na vlaškim narečjima i „rumân“ na rumunskom književnom jeziku kao najadekvatnijim pojmovima za savremeno određenje etničkog identiteta Vlaha u nauci i literaturi, ne sprečavajući nikoga da lično koristi bilo koji drugi etnonim koji po svojoj savesti i osećanjima smatra za sebe adekvatnim;

(5) podržavanje odluke rumunskog Parlamenta da se pod zakonsko okrilјe rumunske dijaspore prihvate svi pripadnici tradicionalnih rumunskih etničkih zajednica Balkana, koji se svojom slobodnom volјom identifikuju sa rumunskom kulturom, bez obzira na njihovu tradicionalnu endo i egzo etnonimiju.

6.  Cilјevi u oblasti međusobnog odnosa Vlaha i Rumuna:

(1) podsticanje vlaškog i rumunskog Nacionalnog saveta na tešnju saradnju preko akcije bratimlјenja vlaških i rumunskih sela, vlaških i rumunskih Kulturno-umetničkih i sportskih društava i vlaških i rumunskih nevladinih organizacija, i osmišlјavanje programa koji bi omogućili njihove češće susrete radi direktnog upoznavanja i ličnog uvida lјudi u sličnosti i razlika između ova dva istorijska entiteta;

(2) oslobađanje od zablude koja vlada u rumunskim krugovima da je kod Vlaha postojala razvijena rumunska nacionalna svest, ali da se Vlasi ne izjašnjavaju za Rumune jer žive pod presijom srpske vlasti koja im to zabranjuje; Udruženje će s posebnom pažnjom istraživati ovu pojavu, i ukazivati javnosti na prave razloge zbog kojih se ona javlјa kao imanentan i delikatan društveni fenomen;