Udruženje građana
"Pekus", ciljevi, str. 3
 

(3) odbacivanje gledišta zvanične rumunske politike da je književni rumunski jezik maternji jezik Vlaha, i da zbog toga Vlasi treba da ga uče u školama kao element svog nacionalnog identiteta, jer je rumunski književni jezik za Vlahe de fakto strani jezik, i po toj osnovi protivreči definiciji maternjeg jezika;   

(4) pokretanje incijative da se književni jezici Rumunije i Srbije uče u obe države kao jezici susednih zemalјa, koje treba da poznaju svi građani u širem pograničnom pojasu bez obzira na etničku pripadnost, i nastojanje da se ova ideja podigne na nivo Evropske unije, koja bi trebalo da je promoviše kao tekovinu civilizacije u okviru tzv. „zakona granice“, a ne samo kao ekskluzivno pravo manjinskih grupa po osnovu načela maternjeg jezika;

(5) insistiranje na obavezi prosvetnih i drugih nadležnih organa da se u svim osnovnim školama na etničkom području Vlaha omogući učenicima da upoznaju rumunski književni jezik istovremeno sa negovanjem lokalnih vlaških govora, jer isklјučivanje bilo kog od ova dva jezička idioma dovodi do formiranja ličnosti sa negativnim odnosom prema onoj drugoj etničkoj zajednici čiji jezik i kulturu nije imala prilike da upozna;

(6) kao svoj dugoročni cilј Udruženje naročito ističe zalaganje da se stvore uslovi koji će vremenom dovesti do potpunog približavanja i ujedinjenja dva nacionalna saveta, čuvajući pritom, i u nazivu i u programu, prepoznatlјive identitetske i istorijske specifičnosti oba entiteta.

7.  Cilјevi u oblasti zaštite lјudskih i manjinskih prava:

(1) polazeći od činjenice da je epistemološka i medijska slika o Vlasima Srbije nepovolјna, puna stereotipa i predrasuda, Udruženje će sistematski raditi na promeni te slike, ne uzdržavajući se ni od krivičnih prijava u slučajevima evidentnog kršenja zakona iznošenjem neistina, uvreda i kleveta po etničkoj osnovi i širenja verske i entičke netrpelјivosti na štetu Vlaha ili Rumuna;

(2) imajući posebno u vidu stanje na društvenim mrežama na kojima se flagrantno krše lјudska i manjinska prava direktnim napadima na ličnost Vlaha i Rumuna, Udruženje će uložiti poseban napor da se nađe najbolјi način da se tom zlu stane na put.

8.  Cilјevi u oblasti izdavaštva:

(1) Udruženje će s dužnom pažnjom pristupiti izradi programa za izdavanje knjiga kao  osnovnoj strategiji ostvarenja postavlјenih cilјeva i programskih zadataka;

(2) izdavanje knjiga iz prethodnog stava obuhvata izdavanje knjiga u štampanom i elektronskom obliku, u audio zapisu ili na internetu; izdavanje kataloga, postera, flajera, brošura, prospekata, bedževa, letaka i sličnih publikacija, uklјučujući izdavanje rečnika i enciklopedija, kao i izdavanje atlasa, mapa i karata i izdavanje enciklopedija na kompakt diskovima i sličnih formi u skladu sa zakonom i ovim Statutom.